JAV 2019 in teken van verkiezing

Twee kandidaten voor het voorzitterschap van de COVS. Links Ron Sotthewes (58) uit Schalkhaar,

rechts Frank Sanders (50) uit Doetinchem.

TEKST ARIE DEN DULK

FOTOGRAFIE CHRIST VAN DE DONK


Op 18 mei werd de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS gehouden bij de Gorinchemse Scheidsrechtervereniging. Bijgaand een deel van de belangrijkste besluiten die genomen zijn.

Openingwoord voorzitter Pol Hinke

Het belangrijkste item van de JAV van 2019 was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Dat zal niemand verbazen. Want het is in de geschiedenis van de COVS nog niet eerder voorgekomen dat er gekozen moest worden. In zijn openingswoord besteedde scheidend voorzitter Pol Hinke tevens aandacht aan andere zaken zoals het verdwijnen van COVS-groepen of groepen die uit de landelijke organisatie stappen. Een gebrek aan de wil om samen te werken noemt Hinke dat. Meer aandacht voor de nog actieve scheidsrechter, want in de vergrijzing schuilt het gevaar dat verenigingen meer aandacht besteden aan het organiseren van de barbecue dan aan het vergroten van de spelregelkennis voor de scheidsrechters die wekelijks in het veld staan.


Het verbale en non-verbale geweld op de voetbalvelden is niet echt afgenomen. Hinke benadrukte dat er meer vaart gezet moet worden aan een reeks maatregelen om geweld terug te dringen en onmogelijk te maken. Daarnaast vindt hij dat KNVB en clubs meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij de gang van zaken rond de spelerspas. Voetbalverenigingen en de KNVB: haal deze verantwoordelijkheid weg bij de scheidsrechters en neem zelf de verantwoordelijkheid voor het ordentelijke verloop van de randzaken rondom wedstrijden. Spelerspas niet in orde betekent niet spelen. Het bestuur kan dat al regelen. Als je dit aan een scheidsrechter over laat is hij de gebeten hond en begint hij met achterstand aan de wedstrijd. De scheidend voorzitter roept dan ook alle COVS-groepen op om incidenten vanuit de districten altijd te melden aan het landelijk bestuur, zodat vandaar uit grootschaliger actie ondernomen kan worden.


Maar er waren ook mooie gebeurtenissen. Zo refereerde Hinke aan het Arbitragecongres in Oost, de diverse workshops van betaald voetbal-scheidsrechters in de Week van de Scheidsrechter, mooie initiatieven van samenwerkende groepen waardoor leden aan hele diverse activiteiten mee kunnen doen, een 100-jarige vereniging in Enschede, steeds meer samenwerking tussen COVS-groepen en de KNVB-academie bij de opleiding van scheidsrechters en de modernisering van onze eigen spelregelwedstrijden.

Verkiezing voorzitter

De vertegenwoordiger van Eindhoven stemt. Met links Frans Sijben, lid van de kiescommissie.

Er zijn 35 verenigingen aanwezig die een stem uit mogen brengen. Er zijn zes verenigingen die een machtiging hebben overhandigd aan de vertegenwoordigers van andere verenigingen. Er mogen dus in totaal 41 stemmen uitgebracht worden. De verkiezing is schriftelijk met stembriefjes. De door het hoofbestuur aangestelde kiescommissie, die de gang van zaken rond de verkiezing controleert, is samengesteld uit drie leden uit verschillende districten en bestaat uit Ben Wirken, Jan Lahuis en Frans Sijben.

Nadat Pol Hinke in oktober had aangekondigd om in 2019 te stoppen is eind vorig jaar een vertrouwenscommissie ingesteld onder leiding van René Kiebert. Kiebert geeft een toelichting over de gevolgde werkwijze en geeft aan waarom de vertrouwenscommissie tot de unanieme keuze is gekomen. Die keuze is gevallen op Ron Sotthewes en de voordracht wordt door het voltallige hoofdbestuur overgenomen. De tweede kandidaat is Frank Sanders, oud-lid van het landelijk bestuur COVS namens district Oost. Nadat hij minimaal drie aanbevelingen heeft verzameld mag hij meedingen naar de functie van voorzitter.


Beide kandidaten stellen zich voor aan de vergadering. Sotthewes profileert zich als een persoon met een groot netwerk en bestuurlijke ervaring. Hij gaat voor verjonging en verdergaande samenwerking tussen groepen. Denken in mogelijkheden is zijn motto. Hij ziet over tien jaar een COVS die in ledental is gegroeid en met samenwerking op operationeel gebied tussen de groepen.

Sanders is zes jaar voorzitter van de groep Doetinchem en in het dagelijkse leven accountant en jurist. Hij geeft leiding aan een organisatie die kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen exploiteert en ontwikkelt. Hij fluit voor de KNVB en wil zich sterk maken voor een veilig sportklimaat, een intensieve samenwerking van de groepen onderling en met de KNVB. Na een korte discussie met de zaal wordt overgegaan tot de stemming. Voor de overige aanwezigen een mooie gelegenheid om een kopje koffie te gaan drinken.


Na de pauze betreedt de kiezcommissie de zaal en maakt de uitslag bekend: Van de 41 stemmen zijn er 28 voor Sotthewes, 11 voor Sanders en er zijn 2 blanco stemmen.

Ron Sotthewes wordt dus de nieuwe voorzitter van de COVS voor de termijn van een jaar omdat de huidige voorzitter een jaar voor het aflopen van zijn termijn terugtreedt.

De kiescommissie met v.l.n.r. Frans Sijben, Ben Wirken en Jan Lahuis.

Voorstel commissie lidmaatschappen

De afdracht van de COVS-verenigingen aan COVS Nederland wordt als volgt:

Juniorleden 14 tot 18 jaar: 9 euro.

Leden vanaf 18 jaar: 15 euro.

Gezinsleden: 9 euro.

Ereleden: vrijgesteld van contributie.

Leden van verdienste: benoemd voor 2020 vrijgesteld van contributie.

Leden van verdienste: benoemd vanaf 2020 15 euro.

Apart lidmaatschap verenigingsscheidsrechter komt te vervallen.


Aanvulling Zuid II:

Tussentijdse afmelding per kwartaal.

De vergadering stemt in met beide voorstellen.

Jo Oppers (links) en Hay Bos (rechts) verduidelijken hun aanvulling op het thema lidmaatschappen.

Wijzigingen in het medialandschap... ook bij de COVS!

Het blad De Scheidsrechter gaat op in de website en zal niet als een zelfstandig magazine blijven bestaan. Omdat we met jaargang 87 bezig zijn komt er aldus een einde aan een lange 87-jarige traditie.

De COVS-website wordt de informatiebron voor de gehele vereniging. Hoe die site er uit gaat zien bepaalt u straks grotendeels zelf. Het aanbrengen van inhoud door de lid-verenigingen is onontbeerlijk.

Op termijn zal integratie plaatsvinden van de commissies Media en LCI, nu al is sprake van een nauwe samenwerking. Tevens is er aandacht voor het up-to-date houden van de website en de achterliggende software.

Er zal een nieuwe redactie worden gevormd om de inhoud van de site in het juiste format te zetten.

De volledige digitale omschakeling krijgt zijn beslag per 1 januari 2020

De vertegenwoordigers van de landelijke COVS-verenigingen maken gebruik van hun stemrecht.

Voordracht tot Lid van Verdienste COVS Nederland: René Burger

Door de groep IJmond en het landelijke bestuur wordt voorgesteld om René Burger te benoemen tot Lid van Verdienste van COVS Nederland.


Staat van dienst:

• COVS-lid vanaf 1970

• Commissielid COVS IJmond 1973-2000

• Bestuurslid COVS IJmond 1997-2000

• Bestuurslid COVS West 1 2000-2010

• Landelijke administratie LCS 2004-2012

• COVS-winkel en beheer COVS-onderscheidingen 2009-2016

• Lid COVS Waterland 2002-2010

• Voorzitter COVS IJmond 2015-2018

• Organisatie Coopertest/spelregels, veldvoetbal, zaalvoetbal, spelregels

De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met deze voordracht.

René Burger (links) ontvangt de onderscheiding van Pol Hinke.

Afscheid en onderscheiding voorzitter Pol Hinke

Het laatste item op de Jaarvergadering betrof het afscheid en onderscheiding van scheidend voorzitter Pol Hinke.

Pieter-Jan Janssen nam plaats achter het spreekgestoelte en sprak Hinke toe. Hierbij een opsomming van zijn verdiensten voor de COVS.

• Voorzitter COVS Waterland 2006-2009

• Voorzitter COVS West 1 08-10-2012 t/m 06-12-2014

• Voorzitter COVS Nederland 06-12-2014 t/m 18-05-2019


Het landelijk bestuur in de persoon van Pieter-Jan Janssen sprak haar waardering uit voor de verdiensten van Pol Hinke, waarbij vooral zijn inzet als belangenbehartiger voor de scheidsrechters werd genoemd. Hinke was een bruggenbouwer tussen de COVS en KNVB. Door zijn inbreng is er een goed overleg tot stand gekomen en wordt nu samen gesproken over zaken als opleiding en rapportage. Voor zijn verdiensten besloot het landelijke bestuur om Hinke te onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechter. Hierna voegde de secretaris de daad bij het woord speldde de Zilveren Scheidsrechter op het revers van Pol Hinke waarna een langdurig applaus losbarstte.

Secretaris Pieter-Jan Janssen (links) feliciteert de scheidend voorzitter Pol Hinke.

Overdracht van de symbolische voorzittershamer door aftredend voorzitter Pol Hinke aan de nieuwe voorzitter Ron Sotthewes.

De nieuwe voorzitter van de COVS, Ron Sotthewes uit Schalkhaar houdt zijn maiden speech.

Het nieuwe hoofdbestuur van COVS-Nederland met staand v.l.n.r. Arthur Smits (Zuid I), Pieter-Jan Janssen (secretaris), Ron Sotthewes (voorzitter), Johan Suurd (Noord), René Kiebert (West II), Jos Straver (penningmeester). Zittend links Tomy Klein Zieverink (Zuid II) en Ron de Bruin (West I).