Ron Sotthewes (links) en Frank Sanders.

Nieuwe COVS-voorzitter:
op 18 mei echt iets te kiezen

Door LEO BLANK


Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op 18 mei kiezen de aanwezige bestuursleden van de aangesloten scheidsrechtersverenigingen een nieuwe voorzitter van de COVS. Er valt ditmaal daadwerkelijk iets te kiezen, want twee kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld: Ron Sotthewes uit Deventer en Frank Sanders uit Doetinchem.

De eerste kandidaat wordt door het landelijk bestuur van de COVS naar voren geschoven als opvolger van scheidend voorzitter Pol Hinke. Zijn tegenstrever maakte tot voor enkele weken geleden deel uit van het hoofdbestuur. Maar Frank Sanders stapte op. Vervolgens stelde hij zichzelf, gesteund door voldoende scheidsrechtersverenigingen, ook kandidaat voor het voorzitterschap.

Aan de hand van bijgaande vragen en antwoorden stellen beiden zich nader voor en geven hun visie op een aantal thema's binnen de arbitrage in het algemeen en de rol van de COVS in het bijzonder.

Willen jullie je allereerst voorstellen?

Frank: Ik ben Frank Sanders, 50 jaar, getrouwd met Karin en vader van twee kinderen, Lotte (21 jaar) en Jesper (19 jaar), woonachtig in Doetinchem. In het dagelijkse ben ik eigenaar/bestuurder van Percura Zorg, een organisatie die kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen exploiteert en ontwikkelt. Een organisatie waar 85 mensen werken en 125 vrijwilligers actief zijn. Ik ben vrij sportief aangelegd. Ik fluit voor de KNVB en loop halve marathons. Daarbij heb ik mijn accountancy-opleiding en juridische opleiding voltooid.


Ron: Ik ben 58 jaar, woonachtig in Schalkhaar (gemeente Deventer) samenwonend met de van origine Brabantse Marja van der Heijden en heb een zoon van 26 jaar, Ingmar. In het dagelijks leven na 35 jaar commerciële verantwoordelijkheid aanbeland bij Abbott Laboratories in Olst via een detacheringsovereenkomst met Start People.


Wat hebben jullie zoal gedaan in de voetballerij en meer specifiek in de arbitrage?

Frank: ik ben vijftien jaar hoofdtrainer geweest in de amateurwereld en daarnaast zes jaar lid van de werkgroep talentontwikkeling van de KNVB. Op advies van Jeroen Sanders ben ik sinds 2012 actief als scheidsrechter voor de KNVB en fluit momenteel in groep F. Naast het fluiten ben ik actief als coach talententraject A-lijst, scheidsrechterbegeleider A-lijst AV A-lijst, praktijkbegeleider AV.


Ron: naast jarenlang leider en trainer (circa 20 jaar) bij SV Schalkhaar (2e klasse Oost van zowel B1 als derde elftal), organisator van jeugdkampen, redactielid en schrijver clubblad de Goal (SV Schalkhaar), lid hoofdbestuur in twee periodes (10 jaar) waarvan drie jaar voorzitter, zeven jaar voorzitter van tennisclub Park Braband (erelid ), regioafgevaardigde van de KNVB (3 jaar), voorzitter Federatie Amateurvoetbalverenigingen Deventer e.o. , lid Deventer Sportraad, voorzitter jury verkiezing Sporter van Deventer, lid Technische Commissie Deventer Scheidsrechtersvereniging, ruim twee jaar voorzitter Deventer Scheidsrechtersvereniging en voorzitter werkgroepen Deventer Scheidsrechtersvereniging. Actief heb ik zegge en schrijve één jeugdwedstrijd gefloten van zestig minuten.


Hebben jullie trouwens nog andere hobby’s dan voetbal en arbitrage?

Frank: ik loop graag hard en gezellig met mijn vrienden een hapje eten, sla ik zeker niet af.

Ron: Ja, tennis, golf en vakanties.


Hoe lang zijn jullie bestuurlijk actief bij de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Deventer en hoe zijn jullie daar ingerold?

Frank: nadat ik de BOS-opleiding had gevolgd, ben ik direct lid geworden van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken (SDO). In april 2014 ben ik op verzoek van de leden voorzitter geworden. Inmiddels is het mijn zesde jaar als voorzitter. Tevens ben ik in maart 2015 lid geworden van het districtsbestuur van COVS Oost. Nadat de bestuurslaag van de districten werd afgeschaft en er namens COVS District Oost een plek vrij kwam in het landelijk bestuur van de COVS, ben ik op voordracht van alle groepen uit Oost voorgedragen voor het landelijk bestuur sinds de JAV van mei 2016.


Ron: bestuurlijk ben ik ruim twee jaar actief als voorzitter geweest, na een jaar proef gedraaid te hebben als lid van het bestuur. Daarnaast ben ik lid van de organisatie technisch weekend en voorzitter van de werkgroepen aanpak vergrijzing ledenbestand, begeleiding ASR/SR en verbetering contacten voetbalverenigingen in de regio Deventer en tot op heden nog bestuurslid a.i. bij de Deventer Scheidsrechtersvereniging.

Ik ben op een speciale manier in contact gekomen met de DSV. Dit via een bestuursdienst als voorzitter van SV Schalkhaar waarbij het onderwerp: ‘Hoe breng je het voetbal dichter bij de arbitrage’ een onderwerp van gesprek was. Ik heb me daarop direct bij de DSV aangemeld als lid.

Frank Sanders als scheidsrechter.

Ron Sotthewes als voorzitter van Deventer Scheidsrechtersvereniging.


Wat is jullie connectie met de COVS?

Frank: zoals hiervoor reeds door mij werd aangegeven vervul ik enkele bestuursfuncties binnen de COVS, zowel op lokaal als landelijk niveau. Zodra ik scheidsrechter werd ben ik lid geworden van de COVS. Ik ben namelijk van mening, dat elke scheidsrechter lid behoort te zijn van de COVS.


Ron: mijn connectie met de COVS is als voormalig voorzitter van Deventer (DSV) en hopelijk toekomstig voorzitter COVS landelijk de bijeenkomsten op zowel regionaal als landelijk niveau. De samenwerking van de vele actieve verenigingen die graag andere ‘noodlijdende’ verenigingen op sleeptouw willen nemen en de bijdragen die men op diverse terreinen levert aan de COVS.


Waarom heb jullie je kandidaat gesteld voor het voorzitterschap?

Frank: toen bekend werd dat Pol Hinke zou stoppen als voorzitter van COVS Nederland werd ik door diverse mensen uit het land benaderd of ik het stokje wilde overnemen. Na vele gesprekken heb ik eerst de COVS-groepen uit COVS district Oost gevraagd of zij mijn kandidatuur zouden steunen. Dit was unaniem en toen heb ik mij kandidaat gesteld. Toen bekend werd dat de vertrouwenscommissie voor een andere kandidaat koos, wat overigens hun goed recht is, heb ik op verzoek van vele COVS-groepen, mij alsnog – als tegenkandidaat – kandidaat gesteld.


Ron: door de vertrouwenscommissie van de COVS werd ik gebeld om mee te solliciteren naar de functie van voorzitter COVS. Graag wil ik een bijdrage leveren om er samen voor te zorgen dat de COVS tot in lengte van jaren bestaansrecht heeft en de juiste partner is voor de KNVB. Het is een fantastische uitdaging om samen met de vele vrijwilligers ‘een product/dienst’ neer te zetten die de komende jaren op de kaart van de COVS komt te staan. Daarnaast heb ik enkele bestuursleden in een eerder stadium mogen ontmoeten en was er een zeer goede klik. Dit is voor mij een basis voor goede samenwerking en de reden waarom ik instap.


Zijn er onder jullie leiding in de nabije toekomst wijzigingen in het gevoerde beleid te verwachten of gaan jullie door op de koers van de huidige voorzitter Pol Hinke?

Frank: de koers die collega Pol Hinke heeft uitgezet is volgens mij de juiste weg. Alleen, ik vind dat COVS Nederland nog niet voldoende bekend is in sportminnend Nederland. Verder moet de COVS veel meer doen aan werving van nieuwe leden. En het behoud komt hierna. Hierbij horen onderdelen als opleidingen op locaties van COVS-groepen en het faciliteren van deze groepen. COVS Nederland, en dan bedoel ik het landelijk bestuur in samenwerking met de Commissie Werving & Behoud, moet ondersteunend zijn aan die COVS-groepen, die iets organiseren voor de arbitrage. Daarom heb ik twee jaar geleden het ‘Rondje langs de velden’ geïntroduceerd. Daar halen wij als bestuur de beleidsuitgangspunten uit en deze moeten worden omgezet in doelstellingen.

Tevens vind ik dat COVS Nederland een grotere rol moet spelen in het onderwerp ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Onze collega-scheidsrechter zijn echte ambassadeurs. Dus het contact met de stakeholders moet naar een hoger niveau. Denk hierbij aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de KNVB en NOC*NSF. Ik denk dat ik met mijn bestuurlijke ervaring uit mijn dagelijkse werkzaamheden hier een grote bijdrage aan kan leveren.


Ron: specifieke wijzigingen in het huidige beleid zal ik vooralsnog met het bestuur niet doorvoeren, enkele onderwerpen kunnen mogelijk anders aangepakt gaan worden vanuit een ander perspectief of met een andere beeldvorming en wellicht met een meer dwingend karakter.


Wat vinden jullie momenteel de sterke punten van de COVS en wat de zwakke?

Frank: ik ben een persoon, die vanuit mogelijkheden denkt en deze ook bespreekbaar maakt, want dan krijg je alles op tafel. Ik vind dat wij als COVS Nederland onze plaats binnen het amateurvoetbal beter moeten positioneren. Hierdoor krijg je intern meer draagvlak, maar ook bij externe stakeholders. Ik vind dat het scheidsrechtercongres, dat nu elk jaar in een COVS-district wordt gehouden, een landelijk congres moet worden, waar elke club- of KNVB-scheidsrechter naar toe moet kunnen gaan. Verder zullen we een beleidsplan moeten maken c.q. opstellen, waar we met z’n allen ook uitvoering aan geven. Zo’n beleidsplan moet ook toetsbaar worden gemaakt. Mijn motto in deze is ‘Denk in mogelijkheden’.


Ron: sterke kanten: Rondje langs de velden, arbitragecongres, verbeterde samenwerking KNVB, financiële positie COVS landelijk, wil tot veranderen.

Zwakke kanten: vergrijzend Ledenaantal, weinig actieve leden, slechte onderlinge samenwerking, financiële posities verenigingen, te weinig focus op jeugd en toekomst, cohesie. Uiteraard dient een uitgebreide SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, dus kortgezegd sterke en zwakken punten) bloot te leggen hoe het daadwerkelijk gesteld is met de COVS. Mooi aandachtspunt voor het landelijk bestuur.


Hoe denken jullie over de relatie COVS – KNVB?

Frank: de KNVB is een belangrijke stakeholder, net als de overige belangenorganisaties. De relatie met de KNVB is de afgelopen paar jaar al sterk verbeterd, maar dit moet geoptimaliseerd worden. In mijn persoonlijke gesprekken met beleidsmedewerkers merk ik een bepaalde terughoudendheid. Maar ze staan zeker open voor nieuwe impulsen en ze zijn zeker bereid om samen te werken. En als COVS moet je als belangenvereniging standpunten innemen in het belang van de scheidsrechter, en ja, dat kan leiden tot discussie. Daar moet je niet voor weglopen, maar kijken naar gezamenlijke oplossingen of daartoe zelf initiatieven ontplooien.


Ron: die is goed te noemen, weliswaar zijn er verschillen van inzicht en zijn de uitgangspunten soms anders geformuleerd. Met een open vizier en het nastreven van gelijkgestelde doelen op basis van respect voor elkaar gaan we zeker resultaten bereiken.


Het aantal leden van de COVS neemt al jaren af. Hoe denken jullie die ontwikkeling te keren?

Frank: in de aankomende jaren moet de focus komen te liggen op het werven van nieuwe scheidsrechters, zowel op clubniveau als bij de KNVB. Hierin zijn de COVS-groepen hele belangrijke spelers. Zij moeten worden ondersteund om zoveel mogelijk opleidingen bij hen op het complex te (kunnen) organiseren. Dit traject is al langzaam ingevoerd en er draaien op dit moment al diverse opleidingen op verschillende plaatsen in het land. Dit wordt door COVS en KNVB goed ondersteund. Het uiteindelijke doel moet zijn dat er steeds meer scheidsrechters bijkomen, die met plezier hun hobby uitoefenen en weten waar de plaatselijke of regionale COVS-groep te vinden is.


Ron: leg aan de leden uit dat het actief zijn in de vereniging vooral leidt tot toename van het ledenbestand. Betrek jongeren in de pre-fase van het beslissingstraject om ledenwerving te doen, zij hebben goede en actuele ideeën om doelgroepen te bereiken. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het is vooral belangrijk out of the box te denken.


De COVS vergrijst in rap tempo. Wat moet de COVS (beter) doen om meer jongeren aan zich te binden?

Frank: elke COVS-groep moet elk individueel lid een aanbod kunnen doen om zijn/haar hobby maximaal op zijn/haar niveau uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan trainingen, spelregelwedstrijden, maatwerkbijeenkomsten etc., maar ook een stuk gezelligheid, want als scheidsrechter of assistent-scheidsrechter ben je veelal alleen op pad.


Ron: meer social-media inzetten. Laten doorschemeren aan verenigingen dat het zijn van een jonge scheidsrechter lef en ambitie vergt. Goed voor jouw CV is op basis van leidinggevende kwaliteiten, mentale weerbaarheid en communicatieve vaardigheden etc. Voetbalverenigingen kenbaar maken dat scheidrechtersverenigingen niet uit zijn op 'ledenroof'. De toegevoegde waarde van het lid worden van een scheidsrechtersvereniging uitleggen aan jeugd aan de hand van: toevoeging kennis en vaardigheden, additionele managementvaardigheden, mentale weerbaarheid tonen en communicatief sterker worden. Maak het zijn van een jonge scheidsrechter nog meer uitdagend. Zorg voor identificatie met de buitenwereld door marketing in te zetten en veel te werven.


Wat wordt jouw voornaamste uitdaging als je eenmaal op de voorzittersstoel zit?

Frank: mijn uitdaging is om met alle COVS-groepen van Nederland over drie jaar te kunnen zeggen ‘COVS Nederland wordt breed gedragen in de sportwereld en de sfeer binnen de groepen is op een dusdanige manier verbeterd, dat er wordt samengewerkt en niet tegengewerkt!’ Verder wil ik met mijn bestuurlijke ervaring er voor zorgdragen dat wij op het Ministerie van VWS mee kunnen denken inzake een ‘Veilig sportklimaat’.


Ron: zorgdragen voor een groeiend en jeugdig ledenbestand (nu gemiddelde leeftijd ca. 50 jaar). Samenwerking verbeteren tussen de bestaande regionale COVS-verenigingen. Denken in uitdagingen, niet in problemen. Probeer in eerste instantie vooral de samenwerking in operationele zaken te zoeken en niet in moeilijke zaken. Meer actieve leden ( landelijk). Samenwerking KNVB intensiveren en verbeteren.


Leggen jullie overigens al je taken bij de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem/Deventer neer?

Frank: op grond van de artikel 8, lid 5 is het lidmaatschap van het hoofdbestuur niet verenigbaar met het lidmaatschap van een permanente commissie en met het zijn van afgevaardigde van een vereniging, zodat ik met het bestuur van de SDO overlegd heb dat ik mijn functie in het bestuur neerleg, zodra zij voor mij een adequate opvolger hebben gevonden.


Ron: de bestuurlijke taken dien ik neer te leggen. Wel blijf ik actief bij DSV in een commissie.


Wat is of wordt jullie motto als COVS-voorzitter?

Frank: ‘COVS fluitend voor elkaar’.

Ron: ‘allen (regionaal) samenwerken voor de toekomst van de COVS’.

Procedure besluitvorming over voordracht voorzitterschap COVS Nederland

door PIETER-JAN JANSSEN namens het landelijke bestuur COVS


Onze voorzitter Pol Hinke gaf in de vergadering van het landelijk bestuur op woensdag 14 november 2018 in Apeldoorn aan vanwege te drukke werkzaamheden tussentijds te zullen aftreden op de eerstvolgende jaarvergadering. Vanzelfsprekend is er toen een traject gestart om een nieuwe kandidaat-voorzitter te vinden. Benieuwd hoe dit traject er uitzag? Het landelijk bestuur geeft een inkijkje in deze procedure.


Allereerst is het nieuws van het aftreden van onze voorzitter op 26 november 2018 bekend gemaakt aan de besturen van alle bij de COVS aangesloten scheidsrechtersverenigingen, inclusief het verzoek om de Ledeninformatie door te sturen naar alle leden. Vervolgens is op de skype-vergadering van het landelijke bestuur van woensdag 9 januari 2019 een vertrouwenscommissie gevormd die de verdere zoektocht naar een kandidaat-voorzitter moest gaan verzorgen. Deze commissie bestaat uit René Kiebert (bestuurslid namens West II, voorzitter vertrouwenscommissie), Pieter-Jan Janssen (secretaris), Jos Straver (penningmeester) en Johan Suurd (bestuurslid namens Noord).


De eerste taak van de vertrouwenscommissie was om in samenspraak met de huidige voorzitter een functieprofiel op te stellen. Dit profiel is op 27 januari 2019 verstuurd aan alle groepen en op www.covs.nl geplaatst.

Op 29 januari 2019 heeft de groep Doetinchem per e-mail aangegeven dat hun voorzitter Frank Sanders zich kandidaat wil stellen voor de functie van voorzitter COVS Nederland.


Omdat de vertrouwenscommissie graag een gedegen keuze wilde maken in de voordracht van de kandidaat-voorzitter, was de unanieme mening dat we meerdere kandidaten wilden hebben en hier ook een oriënterend gesprek mee wilden voeren. Er is daarom in februari een long-list met geschikte kandidaten opgesteld. Hierop stonden alle potentiële kandidaten vermeld die zichzelf (al dan niet via-via) aangemeld hadden, die zijn genoemd tijdens het Rondje langs de Velden (dat in februari en maart in alle districten heeft plaatsgevonden) of waarvan door derden aan ons is aangegeven dat er wellicht interesse was. Er ontstond zo een lijst van 16 potentiële kandidaten. Begin maart zijn alle potentiële kandidaten door een van de leden van de vertrouwenscommissie benaderd met meer informatie over de functie en de vraag of er interesse was om een oriënterend gesprek in te plannen. Aangezien het al duidelijk was dat Frank Sanders de voorzitter van COVS Nederland wilde worden, is hij niet nogmaals benaderd, maar rechtstreeks voor een oriënterend gesprek uitgenodigd. Uiteindelijk waren er zes mensen die interesse hadden voor een oriënterend gesprek.


Deze zes hebben naast het profiel van de voorzitter ook de documenten ontvangen met de kerntaken COVS, missie en visie COVS, meerjarig activiteitenplan 2016-2020, samenstelling huidig bestuur en een indicatie van activiteiten waarbij de voorzitter aanwezig zou moeten zijn. Ook hebben we hen gevraagd om ons hun (relevante) CV op te sturen; dit allemaal ter voorbereiding op het gesprek. Twee mensen hebben vervolgens toch nog bedankt voordat de gesprekken ingepland werden.

De gesprekken hebben eind maart en begin april plaatsgevonden. Aan alle vier potentiële kandidaten zijn naast vragen over henzelf en hun bestuurlijke- en scheidsrechterlijke achtergrond ook vragen gesteld over wat zij zien als de grootste uitdaging voor de komende jaren zijn voor de COVS. Ook hun visie op de kerntaken van de COVS, hoe de samenwerking met de KNVB zou moeten zijn en de beschikbare tijd die ze voor de COVS hebben zijn aan bod gekomen.


Na het laatste gesprek heeft de vertrouwenscommissie de vier gesproken kandidaten besproken met het oog op samenwerkingsgerichtheid, initiatief tonen, visie, conflictstijl/tact en beschikbare tijd. Ron Sotthewes kwam hierbij unaniem naar voren als de meest geschikte kandidaat en hij is dan ook door de vertrouwenscommissie gekozen om aan het landelijk bestuur voor te dragen als kandidaat-voorzitter COVS Nederland. Op maandag 8 april 2019 heeft René Kiebert vervolgens Ron Sotthewes ingelicht over onze keuze om hem voor te dragen. Ron heeft aangegeven en schriftelijk bevestigd deze rol graag op zich te willen nemen en vereerd te zijn met de voordracht.


Omdat de voordracht tijdens de bestuursvergadering van het landelijk bestuur op 10 april behandeld zou worden, is ook ons bestuurslid Frank Sanders op deze maandag 8 april door René Kiebert ingelicht over het feit dat hij niet namens de vertrouwenscommissie voorgedragen zou worden. Het zou immers niet netjes zijn om hem hiermee pas tijdens de vergadering te confronteren. Frank Sanders heeft toen besloten om met directe ingang (per 8 april dus) het landelijke bestuur te verlaten. De overige twee potentiele kandidaten zijn ook in deze week benaderd met het nieuws dat de keuze niet op hen was gevallen (waarbij 1 van hen inmiddels ook van gedachten was veranderd over zijn eigen geschiktheid).

Op de vergadering van woensdag 10 april 2019 heeft het landelijk bestuur unaniem besloten om de voordracht van de vertrouwenscommissie te volgen en dus Ron Sotthewes voor te dragen als kandidaat-voorzitter van COVS Nederland. De keuze was makkelijk aangezien het volledige bestuur het volste vertrouwen heeft in een aangename, succesvolle en productieve samenwerking met Ron Sotthewes.