Voorzitter COVS-Nederland treedt af

Opvolger Pol Hinke gezocht

Door RENÉ KIEBERT, hoofdbestuur COVS-Nederland, portefeuillehouder W&B


Na ca. 4,5 jaar voorzitterschap is Pol Hinke aftredend als voorzitter. Hij heeft aangegeven dat het voorzitterschap voor hem niet langer te combineren is met een nieuwe baan en studie.


Als bestuur zijn wij Pol Hinke dankbaar voor wat hij heeft gebracht: een voorzitter met een duidelijke visie, met grote betrokkenheid, met een neus voor kansen, initiatiefrijk en met gevoel voor de juiste statements!

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 18 mei a.s. zullen wij hem hiervoor in het wel verdiende zonnetje zetten…


Thans is de vertrouwenscommissie/selectiecommissie onder leiding van René Kiebert begonnen met het zoeken naar een geschikte opvolger. Een opvolger die ten eerste ca. 8 uur per week zich vrij kan maken voor de COVS, die de beleidsuitgangspunten onderschrijft en die jong en oud binnen de vereniging kan aanspreken en met elkaar kan verbinden.

Het is tevens van belang dat hij zelf een behoorlijke ervaring heeft als scheidsrechter en dat hij zich als goede netwerker kan manifesteren binnen de KNVB en andere belangenorganisaties.

Mogelijk kan hij terugvallen op een betaalde kracht die voor de bestuursondersteuning kan worden vrijgemaakt. Dit wordt nog nader onderzocht en besproken met de lid-scheidsrechtersverenigingen.


Onderstaand is het profiel voor de gezochte nieuwe voorzitter opgenomen plus zijn/haar taken en de door het bestuur vastgestelde procedure.

Graag ontvangt de vertrouwenscommissie gemotiveerde sollicitaties voor de vervulling van deze belangrijke bestuursfunctie.

Voor de functie geldt een (km)onkostenvergoeding.


De hoofdtaken van de voorzitter betreffen taken op het gebied van

bestuur (voorzitten en leiden van vergaderingen);

communicatie (in/ externe communicatie en media);

belangenbehartiging vanuit diverse bestuurlijke overleggen (zowel KNVB, BAV als VVON); en taken op het gebied van

representatie


Bestuurlijke activiteiten:

– Leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur en bereidt deze voor c.q. laat deze waar mogelijk voorbereiden;

– Leidt de jaarvergadering van de COVS- Nederland en/of een buitengewone ledenvergadering;

– Geeft leiding aan het jaarlijkse ‘rondje langs de velden’, het overleg op locatie met de besturen van alle scheidsrechtersverenigingen;

– Woont overige (incidentele) overleggen bij van portefeuillehouders in hun respectievelijke commissies (spelregels, opleidingen, W&B, Communicatie);

– Houdt skypevergaderingen en telefonische overleggen met medebestuursleden en bestuurders van de verenigingen.


Communicatie:

– Draagt samen met de secretaris zorg voor alle interne communicatie binnen de vereniging, zoals mededelingen naar de besturen en ‘van de bestuurstafel’ in De Scheidsrechter;

– Draagt samen met de secretaris zorg voor alle externe communicatie, zoals alle contacten met de KNVB en de contacten met de media;

– Is de 1e woordvoerder namens het bestuur en verwoordt de bestuurlijke standpunten van COVS-Nederland;

– Schrijft als voorzitter 9x per jaar een voorwoord in De Scheidsrechter;

– Geeft desgevraagd interviews aan de schrijvende pers.


Belangenbehartiging:

– Voert meerdere keren per jaar bestuurlijk overleg met verschillende geledingen van de KNVB (samen met medebestuursleden, afhankelijk van de agenda);

– Vertegenwoordigt als adviserend lid vanuit COVS-Nederland (samen met de secretaris) de ledenraad en/of bondsvergadering van de KNVB ;

– Onderhoudt de contacten met BAV en VVON, en voert af en toe een bestuurlijk overleg.


Representatieve taken:

– Draagt zorg voor de opening van COVS-evenementen als een arbitragecongres, een voetbaltoernooi en spelregelwedstrijden en reikt daarbij in voorkomende gevallen de prijzen uit;

– Reikt als voorzitter op speciaal verzoek bijzondere spelden/oorkondes aan leden uit;

– Woont in voorkomende gevallen recepties bij rondom bijzondere gebeurtenissen.

Gevraagd functieprofiel


De volgende 8 kwalificaties zijn van belang in het nieuwe profiel van de voorzitter:

1. Identificeert zich in sterke mate met de speerpunten van beleid van COVS-Nederland (betreft een belangrijke randvoorwaarde);

2. Is een echte verbinder tussen en met bestuurders van verenigingen en de KNVB;

3. Kan tactvol opereren in (potentiële) conflictsituaties;

4. Is binnen het hoofdbestuur een people-manager richting overige bestuursleden;

5. Is voortvarend, maar realistisch in de planning en realisatie van het meerjarig beleidsprogramma;

6. Is goed bekend met de (nieuwe) KNVB organisatie en de beleidsbepalers in Zeist;

7. Is communicatief sterk en buitengewoon sociaal vaardig;

8. Heeft een ‘vlotte pen’ en goede redactievaardigheid.


Het is daarnaast een pré als de beoogde voorzitter ook zelf een ‘verleden/loopbaan’ heeft als scheidsrechter.

Naast genoemde kwalificaties is het van belang dat de kandidaat-voorzitter beschikt over tijd (gemiddeld ca. 8 uur per week) om zich voor COVS-Nederland in te zetten. Dit betreft ook activiteiten in het weekend en de avonduren. In voorkomende gevallen zijn er ook overdag besprekingen. Tevens dient sprake te zijn van een kandidaat met onbesproken gedrag.


Procedure om tot voordracht te komen:

Reacties van mogelijke kandidaten en/of van personen die anderen willen voordragen, worden afgewacht.

Uiterlijk tot 1-3-2019 kunnen reacties worden ingediend bij de secretaris van de COVS-Nederland, Pieter-Jan Janssen. secretaris@covs.nl

Eventuele toelichting op de functie of over de procedure kunnen ingewonnen worden bij de voorzitter van de vertrouwenscommissie: René Kiebert, r.kiebert@wxs.nl Telefonisch bereikbaar onder 06 48 13 30 13 of in de avonduren: 079 - 3164541.

De vertrouwenscommissie bestaat naast genoemde personen uit Jos Straver (landelijk penningmeester COVS-Nederland) en Johan Suurd (bestuurslid met de portefeuille Opleidingen/Toernooien en, vertegenwoordiger district Noord).

Voor de leden van de vertrouwenscommissie geldt zwijgplicht tijdens het gehele verloop van de procedure.

Vanaf 15 maart zal door de vertrouwenscommissie met alle kandidaten gesproken worden op een nader overeen te komen locatie in het midden van het land.

Indien noodzakelijk zullen door de vertrouwenscommissie ook mogelijke kandidaten benaderd worden. Op basis van de gevoerde gesprekken en nagetrokken referenties, zal de vertrouwenscommissie een longlist van kandidaten samenstellen.

Tevens kan ruggenspraak worden gehouden met ereleden en/of oud-voorzitters van COVS-Nederland.

Het streven is om in de vergadering van de ALV van 18 mei een voordracht te doen voor de nieuwe voorzitter aan de leden van COVS-Nederland.